top of page
 • Obrázek autoraKopecký Hála & Co.

Náhrady v rámci přijatých opatření v souvislosti s pandemií COVID – 19

V souvislosti s dalšími přijatými protiepidemiologickými opatřeními je opět aktuální otázka státem poskytovaných náhrad. Připravili jsme pro Vás stručné shrnutí:

1.1. Prodloužení programu Antivirus A do 31.12.2020

Program Antivirus A pokrývá situaci, kdy má zaměstnanec nařízenou karanténu a je mu vyplácena náhrada mzdy podle ust. § 192 zákoníku práce a dále situaci, kdy zaměstnavatel byl nucen v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a dalších mimořádných opatření uzavřít či omezit provoz a nemůže přidělovat práci zaměstnancům (zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance).

Program zůstává v platnosti do 31.12.2020, ale s následující změnou: Od 1.10.2020 má zaměstnavatel v režimu A v případě nuceného omezení provozu nárok na náhradu za vyplacenou mzdu ve výši 100 %, nikoliv původních 80 %. Strop vyplacené částky na jednoho zaměstnance se navíc z původních 39.000,- Kč zvyšuje na 50.000,- Kč. Pokud však zaměstnanec nemůže pracovat z důvodu nařízené izolace či karantény, zaměstnavatel má nadále nárok pouze na 80 % náhrady na vyplacenou mzdu. Jinak platí podmínky z jara.

1.2. Prodloužení programu Antivirus B do 31.12.2020

Program Antivirus B platí za stejných podmínek jako na jaře s tím, že míří na situace, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci, protože:

 • absentuje významná část zaměstnanců (zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance),

 • je nucen omezit provoz, poněvadž chybí vstupní dodávky (zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku zaměstnance) nebo se

 • významně omezila poptávka po produkovaných výrobcích či službách (zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku zaměstnance).

Výše příspěvku činí 60 % z vyplacené průměrné mzdy. Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance zůstává na 29.000,- Kč.

1.3. Novela zákona o zaměstnanosti – nahrazení programů Antivirus

Tato aktuálně projednávaná novela zavádí institut podpory v době částečné zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit, míří tedy na politiku aktivní zaměstnanosti. Plánovaná účinnost byla stanovena na 1.11.2020, ale nejspíš se nedodrží a bude prodloužen program

Antivirus A a B (oba programy jsou už nyní prodlouženy do 31.12.2020). Návrh novely zákona o zaměstnanosti ukotvuje systémovou podporu, která bude reagovat na všechny nepředvídatelné události nezaviněné zaměstnavatelem (pandemie, živelní události apod.). Aktivace poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti bude stanovena vládním nařízením.

Návrh novely zákona o zaměstnanosti zavádí následující podmínky:

 • Musí se jednat o zaměstnance v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou, který trval aspoň tři měsíce (v době podání oznámení). Podpůrčí doba je maximálně 12 měsíců. Zaměstnavatel musí zaměstnance informovat o tom, že nastala překážka v práci na jeho straně (z důvodů stanovených zákonem).

 • Podpora náleží zaměstnanci za celý kalendářní měsíc, ve kterém nemůže vykonávat práci z důvodu některé překážky dle ust. §§ 207 a 209 zákoníku práce a zaměstnavatel mu nepřiděluje práci minimálně v rozsahu 20 % a maximálně v rozsahu 80 % (sleduje se tedy úbytek práce). Podpora nenáleží zaměstnanci, pokud mu bylo poskytováno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávka otcovské poporodní péče, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné nebo náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

 • Příspěvek náleží zaměstnanci za tu část pracovní doby, kdy mu není přidělována práce. Výše příspěvku je stanovena jako 70 % (v jednom z pozměňovacích návrhů pak jako 80 %) průměrného hodinového čistého výdělku, maximálně však do výše 1násobku průměrné mzdy.

 • Náhrada se poskytuje prostřednictvím zaměstnavatele na základě písemného oznámení ke krajské pobočce Úřadu práce dle sídla zaměstnavatele a dále zaměstnavatel musí dodat měsíční přehled nároků. Zaměstnavatel pak musí podporu vyplatit do 10 kalendářních dní od obdržení podpory.

1.4. COVID – Nájemné II

Stejně jako předchozí program COVID – Nájemné, funguje program COVID – Nájemné II na principu výzvy. Ta byla vyhlášena dne 21.10.2020 a žádosti bude možné podávat do 21.1.2021, a to elektronicky. Stát podnikatelům přispěje 50 % z rozhodného nájemného za třetí čtvrtletí roku 2020 (červenec, srpen, září). Na rozdíl od první výzvy nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele.

Dotace bude proplácena ex-post, tj. po uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu pronajímateli před podáním žádosti. Podpora se poskytuje maximálně do výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce a je cílena jako pomoc podnikatelům, jejichž provozovny jsou aktuálními krizovými opatřeními zasaženy nejvíce (provozovny stravovacích služeb, kluby, kina, galerie, wellness zařízení...).

V souvislosti s usnesením vlády č. 1079 ze dne 21.10.2020 byl rozšířen okruh oprávněných žadatelů, a to o všechny provozy, které byly k 22.10.2020 uzavřeny nebo omezeny. Působnost výzvy 2 je téměř totožná jako jarní výzva 1. Vyloučeny jsou pouze provozovny, které tvoří výjimky přímo obsažené v usnesení vlády (př. prodej potravin, pohonných hmot, hygienického zboží…), jejichž provoz není zakázán. Dne 27.10.2020 na základě přijatého usnesení vlády č. 1103 ze dne 26.10.2020 byl okruh oprávněných subjektů opět rozšířen, program se však neaplikuje na subjekty dle čl. I. bodu 8 (zákaz nočního a nedělního prodeje) a subjekty dle čl. II. bodu 5 (květinářství) a 6 (provoz farmářských trhů) tohoto usnesení.

Maximální výše podpory v částce 10 mil. z výzvy 1 a výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. Pokud se žadatel neregistroval již v první vlně, musí se registrovat do systému AIS MPO, který obsahuje i všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti. 1.5. Velký liberační balíček Tento balíček shrnuje daňové úlevy a liberační opatření. Pokud podnikatel spadá do některého z následujících oborů (činnost bezprostředně omezena vládním nařízením), má automaticky odloženy všechny úhrady DPH (resp. prominut úrok z prodlení), prominuty zálohy daní z příjmu a prominuty zálohy na silniční daň, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu.

Prominutí zálohy na daň z příjmu se týká daní, jejichž splatnost nastane v době od 15.10.2020 do 15.12.2020. U DPH se promíjí úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020. Dotčeným subjektům je tedy prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty. Nedochází však k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, daňové přiznání i kontrolní hlášení je nutno podat v zákonné lhůtě.

Pro aktivaci stačí, aby podnikatel poslal Finanční správě e-mail s oznámením, že splňuje podmínky tohoto generálního pardonu (nadpoloviční část příjmů subjektu pochází z činností, které byly zakázány či omezeny).


Obory, kterých se odklad týká automaticky (stačí oznámení e-mailem):

 • provozování restauračních zařízení a barů,

 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,

 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

 • provozování cirkusů a varieté,

 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

 • pořádání veletrhů,

 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

 • provozování zoologických zahrad,

 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Podnikatelé také mají možnost využít institutu zpětného uplatnění daňové ztráty uvedeného v zákoně o daních z příjmu. Pokud poplatník očekává za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018 a finanční úřad mu prostředky vyplatí. V platnosti zůstávají (nebo budou prodloužena) i další mimořádná opatření z předchozích liberačních balíčků jako plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad. Týká se následujících situací: prominutí úroku z prodlení, prominutí úroku z posečkané částky, prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku, potvrzení bezdlužnosti. Dále zůstává v platnosti plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků. Dále pro daňové subjekty, na něž nedopadá prominutí příslušenství daně a zálohy na daň podle textu výše a u nichž převažující část příjmů bezprostředně pocházela v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách (s výjimkou činností, které dle Usnesení vlády č. 1079 zůstávají dovoleny i v období od 22.10.2020), bylo dne 26.10.2020 rozhodnuto o prominutí:

 • úroku z prodlení vzniklého na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popřípadě na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději do 31.12.2020;

 • zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020, splatné 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 a 15.12.2020;

 • záloh na daň z příjmů splatné v období od 15.10.2020 do 15.12.2020.

Podmínkou zůstává, že tuto skutečnost oznámí daňový subjekt příslušnému správci daně, přičemž toto oznámení může být zasláno i e-mailem. Přílohou e-mailu musí být elektronická kopie oznámení, opatřená vlastnoručním podpisem. 1.6. Podpora pro OSVČ a malé s.r.o.

Ve zrychleném jednání byl poslanci schválen návrh Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu. Příspěvek se týká OSVČ a malých s.r.o. (nejvýše dva společníci či rodinná s.r.o.), musela-li kvůli vládním opatřením omezit nebo zavřít provozovny (tzn. mají převažující činnost podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky).

Tento příspěvek bude činit 500 Kč za každý den, kdy je uzavřena provozovna nebo je přímo znemožněno či omezeno podnikání a nárok na něj budou mít ti podnikatelé, kteří mají podnikání za poslední čtyři měsíce jako převažující příjem (více než 50 %) a nečerpají souběžně jinou přímou pomoc (například z programu COVID – Kultura či Ošetřovné pro OSVČ II). Oproti jarnímu období již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale jen tzv. dominantní zdroj obživy.

Bonusové období, za které bude vyplácen kompenzační bonus je od 5.10.2020 do 4.11.2020, s možností automatického prodloužení v případě pokračování nouzového stavu. Žádat o kompenzační bonus půjde nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období na finančním úřadě pomocí vyplnění formuláře, dále datovou schránkou či e-mailem.


Na kompenzační bonus by měly dosáhnout i osoby, které jsou z více než z 80 % závislé na zavřených provozech (dodavatelé, fitness trenéři apod.). Návrh je nyní projednáván Senátem a poté, co bude podepsán prezidentem, začne Finanční správa přijímat první žádosti. 1.7. Ošetřovné pro OSVČ II

Tato podpora je určená OSVČ, kteří nemohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v souvislosti s péčí o dítě do 10 let věku nebo o hendikepovanou osobu. Musí se zároveň jednat o činnost hlavní; žádost také není oprávněn podat žadatel, který pobírá invalidní nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, pobírá rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Při splnění podmínek může žadatel dostat pomoc ve výši 400 Kč za kalendářní den. Žádosti budou podávány prostřednictvím inteligentního on-line formuláře k MPO, je však třeba počkat na vyhlášení programu prostřednictvím výzvy, která by měla být zveřejněna začátkem listopadu. 1.8. COVID III

Na základě vládního návrhu novely zákona o státní záruce dojde k prodloužení programu COVID III. Novela umožní poskytnutí podpory firmám prostřednictvím úvěru, kdy poskytovatelem ručení je Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a za její dluhy plynoucí z ručení pak poskytuje záruku stát. ČMZRB jako státem vlastněná banka v rámci programu COVID III ručí za dluhy z úvěrů poskytnutých komerčními bankami (v současné době je zapojeno na 20 finančních institucí).

Novela zákona dále rozšiřuje okruh poskytovaného ručení. Nově bude možné podpořit nejen provozní, ale také investiční úvěry. Současně se také prodlužuje doba, po kterou může být úvěr kryt ručením ČMZRB s následnou státní zárukou, a to nově až do konce dubna 2026. 1.9. Další instituty

Dalšími instituty, které se snaží zmírnit nepříznivou situaci podnikatelů, jsou programy COVID Kultura II, COVID – Bus nebo COVID – Sport II. 1.10. COVID – Kultura II

Dne 22.10.2020 bylo spuštěno podávání žádostí v programu COVID Kultura II. Tento program si klade za cíl poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.

Koho se podpora týká: Podpora určená subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost o individuální umělci o další subjekty (pořadatelé hudebních produkcí a festivalů, pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek, technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program), umělecká tělesa, cirkusy, umělecko-manažerské agentury, galerie a muzea na organizaci a pořádání jednorázových kulturních akcí, divadla, nevládní neziskové organizace, které vykonávají vedlejší hospodářskou činnost v oblasti kultury a další).

Jednorázová podpora pro OSVČ v oblasti kultury – umělecké profese v oboru hudba, tanec, divadlo o výkonní umělci (herci, tanečníci apod.), o odborné technické profese, které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce (zejména zvukoví mistři, lightdesignéři). Zároveň se musí jednat o subjekty, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či jejichž kulturní akce byly zrušeny či přesunuty.

Žádat je možné elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Žádosti o podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře, bude možné podávat od 22.10.2020 do 23.11.2020.


Žádosti o jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí, bude možné podávat od 23.10.2020 do 24.11.2020.


Forma a výše podpory:

- dotace ex-post

--> ve výši 50 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů za organizaci zrušených/přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů. Tyto akce by se za jiných okolností konaly v období od 10.3.2020 do 31.12.2020. Marně vynaložené výdaje se pak počítají za období od 1.10.2019 do 20.11.2020.

--> ve výši 80 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře. Marně vynaložené výdaje se vztahují k období od 1.3.2020 do 31.12.2020, s tím že byly uhrazeny v období od 1.3.2020 do 20.11.2020.


- jednorázový příspěvek na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím

--> Tato podpora má podobu jednorázového příspěvku od státu ve výši 60.000,- Kč uměleckým a odborně technickým profesím v kultuře.


V rámci programu COVID – Kultura II není možné uplatnit výdaje, které již byly uplatněny v první výzvě nebo prostřednictvím jiného dotačního či záchranného programu. Subjekt také může předložit jen jednu žádost o dotaci ex-post a jednu žádost na jednorázovou podporu pro OSVČ.


S uplatnění Vašich nároků Vám v naší advokátní kanceláři rádi pomůžeme.


Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martin Kopecký

tel: 272 049 111

463 303 203

84 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page