top of page
  • Obrázek autoraKopecký Hála & Co.

Nezletilý dlužník - novela občanského zákoníku a procesních předpisů

Dne 1.7.2021 nabývá účinnosti zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění občanský zákoník, občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních soudních. Novela upravuje především právní postavení nezletilých co do jejich způsobilosti právně jednat a důsledky z toho plynoucí pro nezletilého či pro jeho zákonného zástupce, dále modifikuje deliktní způsobilost nezletilých a věnuje se postihování majetku nezletilého dlužníka. Kromě úpravy právních jednání nezletilých Novela přináší i nový přístup k započítávání splátek dlužníka na dluh, resp. jeho jednotlivé části.


Právní jednání nezletilého

Novela sice základním způsobem nemění koncepci svéprávnosti, výrazně však rozšiřuje praktický význam souhlasu zákonného zástupce k určitému právnímu jednání nezletilého dle ust. § 32 OZ. Nově nebude mít případný nesouhlas druhého zákonného zástupce dopad na platnost uděleného souhlasu (a tedy ani na platnost právního jednání nezletilého), s výjimkou, kdy si byla třetí osoba vědoma sporu mezi zákonnými zástupci, a přesto s nezletilým jednala na základě souhlasu jediného rodiče.

Dále se v ust. § 36 OZ doplňuje odst. 2, který stanovuje pravidla pro případ podmínění účinků právního jednání následným souhlasem zákonného zástupce nezletilého. Druhá smluvní strana si tedy může vymínit souhlas obou zákonných zástupců nezletilého.

Novela také mění podstatu výčtu jednání dle ust. § 898 OZ, která se týkají existujícího i budoucího jmění dítěte, ke kterým potřebuje zákonný zástupce přivolení soudu. Nově se tento výčet stává taxativním, nikoliv demonstrativním. Dále dochází ke změně odst. 2 písm. b), tohoto ustanovení, které dle Novely nemíří na veškerý majetek, ale stanovuje hranici, kdy není souhlasu soudu třeba (obecně dvacetinásobek životního minima jednotlivce). Taktéž dochází ke změně písm. c) a d) předmětného ustanovení (bez souhlasu soudu nejde uzavřít smlouvu k trvajícímu nebo opětovnému plnění nebo týkající se bydlení na dobu delší než tři roky nebo trvající i po nabytí zletilosti dítěte).

Odst. 3 ust. § 898 OZ nově upravuje možnost soudu zúžit okruh právních jednání, která podléhají souhlasu soudu (například pokud nezletilý vlastní rozsáhlý majetek). Podle odst. 4 pak dle Novely nebude neudělení souhlasu soudu způsobovat nicotnost, ale absolutní neplatnost, a to pouze v případě, působí-li jednání dítěti újmu.

Významnou změnou je zcela nový § 899a OZ. Ten zavádí možnost věřitele nezletilého dlužníka uspokojit se pouze z majetku, který nezletilý nabyl před nabytím plné svéprávnosti nebo který si pořídil za prostředky získané v dětství. Mělo by tak dojít k oddělení majetkové sféry dlužníka jakožto nezletilce a dospělého. Omezení věřitele ve vztahu k pohledávce, kterou má vůči nezletilému, je vyrovnáno jeho možností obrátit se na rodiče jako na zákonné ručitele, udělili-li k právnímu jednání nezletilého souhlas nebo za něj jednali.


Smluvní pokuta a nezletilý

Novela upravuje ust. § 2048 OZ tak, že zavádí nový odstavec 2, který zásadně omezuje možnost sjednat smluvní pokutu s nezletilým. Jedná-li se o nezletilého mladšího 15 let, sjednané závazky k plnění smluvní pokuty jsou absolutně neplatné. S nezletilým starším 15 let je však možné smluvní pokutu platně sjednat.

Deliktní způsobilost nezletilého

Do účinnosti Novely obecně platilo, že nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit následky. Společně a nerozdílně se škůdcem – nezletilým nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled.

Dle Novely však dochází ke stanovení dělící čáry mezi deliktní způsobilostí nezletilého mladšího 13 let a staršího nezletilého. Dle ust. § 2920 odst. 3 OZ, způsobí-li škodu nezletilý mladší 13 let, nahradí škodu bez ohledu na zavinění ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla existují dvě výjimky, které připouští odpovědnost nezletilého mladšího 13 let (nedošlo-li ke škodě v důsledku zanedbání náležitého dohledu), a to:


- škoda způsobená činem povahy úmyslného trestného činu,

- dovolují-li to majetkové poměry nezletilého.


Ust. § 2921 odst. 2 OZ pak řeší situace, kdy nezletilý není odpovědný dle ust. § 2920 OZ a ani nad ním nebyl zanedbán náležitý dohled. V takovém případě zákon stanoví odpovědnost toho, kdo vůči dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost, je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného.


Nezletilý a přechod nájmu

Novela taktéž řeší otázku přechodu nájmu na nezletilého v případě úmrtí nájemce. Ust. § 2279 odst. 4 OZ nově stanovuje v zájmu ochrany nezletilého delší lhůtu pro oznámení v nepokračování v nájmu, kdy tato lhůta neskončí v době, kdy nezletilý není řádně zastoupen (poručníkem apod.).

Nově platí (§ 2282a OZ), že pokud přejde nájem na nezletilého, lze splnění dluhu z nájmu vymoci pouze z majetku podle ust. § 899a odst. 1 OZ. Za účelem ochrany pronajímatele se dále zavádí ručení zákonného zástupce, opatrovníka nebo poručníka (za podmínky, že žili s nezletilým v bytě po přechodu nájmu), který za nezletilého nájem neukončil, ač mohl rozumně předpokládat, že povinnosti vyplývající z nájmu nebude nezletilý schopen plnit.


Nezletilý u soudu

Podle Novely (§ 50b OSŘ) musí nyní soud doručovat kromě zákonného zástupce nezletilého i nezletilému, dosáhl-li nezletilý v době zahájení řízení 15 let.

Ve vztahu k nezletilým, kteří nenabyli svéprávnosti, se dle Novely zakazuje užití tzv. fikcí uznání podle ust. § 114b a 114c OSŘ, rozsudků pro zmeškání podle ust. § 153b OSŘ a platebních rozkazů podle ust. § 172 a násl. OSŘ. V případě rozsudku pro uznání Novela zakazuje pouze to, aby k uznání došlo fikcí, obecně vydání rozsudku pro uznání v případě nezletilého nebrání.


Započítávání u vnitřně strukturovaného dluhu

V případě dlužníka – spotřebitele dochází dle Novely k úpravě ust. § 1932 OZ, kdy odst. 2 tohoto ustanovení nově zakotvuje, že je-li dlužník – spotřebitel v prodlení s plněním, plní se nejprve na náklady spojené s vymáháním pohledávky, pak na jistinu, poté na úroky, a nakonec na úroky z prodlení.

Taktéž dochází k doplnění odst. 1 předmětného ustanovení, kdy nově bude vyžadován souhlas věřitele, pokud se dlužník rozhodne plnit vnitřně strukturovaný dluh v jiném pořadí než ust. § 1932 odst. 1 OZ předpokládá (tedy v pořadí náklady pohledávky, úroky z prodlení, úroky a nakonec jistina).


Rádi Vám s Vaší životní situací pomůžeme.


Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martin Kopecký

kopecky@kopeckyhala.cz

tel: 272 049 111

463 303 203

237 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page