Právní podmínky spojené s emailovou komunikací

Poskytovatel právní služby Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o. si vyhrazuje následující právní podmínky, které se uplatní na veškerou emailovou komunikaci s poskytovatelem právní služby.

  • Obsah doručeného e-mailu, včetně případných příloh, je důvěrný a může obsahovat právními předpisy chráněné informace (osobní údaje, obchodní tajemství, informace podléhající povinnosti mlčenlivosti advokáta atd.).

  • Doručený e-mail, včetně případných příloh, je určen výhradně jeho adresátovi (adresátům), pokud nejste odesílatelem předpokládaný adresát, prosím informujte bezodkladně odesílatele a e-mail trvale smažte.

  • Jakékoli neoprávněné užití doručeného e-mailu, včetně případných příloh, zejména jeho zveřejnění, rozšiřování či jiné zneužívání je zakázáno a může být trestněprávně postiženo.

  • Týká-li se doručený e-mail, včetně případných příloh, jednání o smlouvě, bere její adresát (adresáti) ve smyslu § 1729 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na vědomí, že ve společnosti Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o. podléhá uzavírání veškerých smluv interním pravidlům, přičemž důvodné očekávání uzavření smlouvy je možné vždy až po výslovném konečném schválení příslušné smlouvy jednatelem společnosti. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odstavec 3 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vylučuje.

  • Odesílatel doručeného e-mailu neodpovídá za chyby a/nebo ztráty jeho obsahu, včetně případných příloh, vzniklé v důsledku daného způsobu elektronické komunikace.

    © 2020 Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.


    Všechna práva vyhrazena. Povinně zveřejňovaná informace: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.