top of page

EVIDENCE

SKUTEČNÝCH

MAJITELŮ

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabyde účinnosti již 1. června 2021, zpřesňuje dosavadní povinnost právnických osob zapsat osobu tzv. skutečného majitele do evidence a současně přináší řadu novinek včetně těch nepříjemných, a to sankcí za nesplnění povinností evidujících osob.

 

Proto je třeba novému evidenčnímu zákonu věnovat náležitou pozornost.

JAKÉ povinnosti evidenční zákon ukládá?

 

Evidenční zákon stanovuje evidující osobě (například společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti) povinnost získávat a zaznamenávat úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli.  


Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je tzv. koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem (skutečný majitel má buď významnou část z majetkové prospěchu při činnosti právnické osoby nebo může uplatňovat rozhodující vliv v této právnické osobě).

JAK skutečného majitele zapsat?

 

Evidující osoba musí podat návrh na zahájení řízení o zápisu a doložit jej odpovídajícími písemnostmi, které prokáží údaje zapisované do evidence. Pokud je informace zjistitelná z informačního systému veřejné správy (typicky z obchodního rejstříku), pak ji dokládat nemusí. Pokud evidující osoba zjistí, že v evidenci skutečného majitele nemá, ač se na ni povinnost zápisu vztahuje, musí do 1. června 2021 zajistit, aby její skutečný majitel byl zapsán.

KDO to bude mít bez práce?

 

Některým evidujícím osobám ušetří práci tzv. automatický průpis. Za určitých zákonem daných podmínek (například při zapisování skutečného majitele společnosti s ručením omezeným, která má jediného společníka, který je zároveň i jednatelem), dojde k automatickému propsání skutečného majitele prostřednictvím systému veřejné správy do evidence skutečných majitelů. Evidující osoba tedy nemusí vyvíjet žádnou aktivitu, a přesto budou údaje o skutečném majiteli řádně zapsány. Pokud se již jednou skutečný majitel propíše, bude se navíc jednat o propojení veřejného rejstříku s evidencí skutečných majitelů i do budoucna. Pokud však již dříve evidující osoba zapsala skutečného majitele do evidence a chce pro příště využívat výhod automatického průpisu, bude muset podat k soudu návrh, aby byl její skutečný majitel nadále automaticky propisován. Chcete-li ověřit, zda můžete čerpat výhody tzv. automatického průpisu, neváhejte nás kontaktovat.

KDY musí být vše potřebné v evidenci zapsáno?

 

Evidující osoby mají po nabytí účinnosti Evidenční zákona šest měsíců na to, aby zajistily soulad zapsaných údajů s požadavky dle tohoto zákona (tedy do 1. prosince 2021). Avšak obchodní korporace, které zápis dosud vůbec nezajistily (skutečného majitele v evidenci nevedou, ač tak měly učinit), musí svého skutečného majitele zapsat bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Evidenčního zákona, tedy hned k 1. červnu 2021.

CO hrozí za neplnění povinností dle evidenčního zákona?

 

Evidenční zákon zavádí sankce dvojího druhu. Za nesplnění povinnosti k zápisu hrozí pokuta až do výše 500.000 Kč, a to nejen evidující osobě, ale i skutečnému majiteli za neposkytnutí součinnosti z jeho strany.


Kromě finanční sankce však mohou nastat i sankce organizační a provozní povahy, které mohou mít dalekosáhlé důsledky. 

Důsledky neplnění povinností dle evidenčního zákona?

 

Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci, nesmí mu tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu.


Stejně tak nesmí obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu právnické osobě, která nemá v evidenci žádného skutečného majitele zapsaného, ač k tomu byla povinna.


Dále dle evidenčního zákona platí, že pokud není skutečný majitel zapsán v evidenci, nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu obchodní korporace vykonávat hlasovací práva / rozhodovat jako jediný společník. Neboli řečeno – konání valné hromady je v takovém případě velmi riskantní. Pokud tak přesto učiní, je totiž možné dovolat se neplatnosti takového rozhodnutí pro rozpor s právními předpisy. 


Taktéž dle evidenčního zákona platí, že práva a povinnosti z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele, které vznikly v době, kdy skutečný majitel nebyl zapsán, nelze vymáhat.

Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní právní poradenství v souvislosti s novým evidenčním zákonem a pomůžeme Vám splnit veškeré povinnosti, které Vám evidenční zákon ukládá.
V případě zájmu o právní pomoc se na nás neváhejte obrátit.

KM_vyrez2.jpg

Mgr. Ing. Martin Kopecký

garant sekce korporátního práva

tel.:     463 303 203

            272 049 111

email: kopecky@kopeckyhala.cz

Odesláno!

bottom of page