top of page

ADVOKÁTNÍ
ÚSCHOVY

Zejména při vypořádání realitních a obchodních transakcí lze jako prvek zajištění obou smluvních stran úspěšně využít advokátní úschovy.

V rámci advokátních úschovy zajišťujeme bezpečnou úschovu peněžních prostředků, smluv a jiných dokumentů, cenných papírů a cenností. 

Úschovu peněžních prostředků nabízíme v těchto bankách:

  • Československá obchodní banka

  • UniCredit Bank

  • MONETA Money bank

  • Oberbank AG

JAK fungují advokátní úschovy?

 

Před otevřením advokátní úschovy společně s Vámi a druhou smluvní stranou uzavřeme smlouvu o advokátní úschově. V ní se dohodneme na podmínkách, za kterých budou advokátní úschovy složeny peněžní prostředky, smluvní dokumentace, příp. cenné papíry a na podmínkách, za kterých a komu budou tyto složené peněžní prostředky a dokumenty z advokátní úschovy uvolněny. 

K jakékoliv změně v úschovní smlouvě je vždy třeba souhlasu všech účastníků.

JAK fakticky probíhá typická advokátní úschova?

 

Nejjednodušší realitní transakce spočívá v následujících krocích:

  1. Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově

  2. Ponechání originálu kupní smlouvy s ověřeným podpisem v advokátní úschově

  3. Zaslání kupní ceny stranou prodávající na určený účet advokátní úschovy

  4. Podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí advokátní kanceláří společně s uvolněním kupní smlouvy

  5. Uvolnění peněžních prostředků z účtu advokátní úschovy prodávajícímu po předložení listu vlastnictví, kde bude jako vlastník uveden kupující a nemovitost nebude nedovoleně zatížena

JE advokátní úschova bezpečná?

 

Naše advokátní kancelář je renomovaným a stabilním poskytovatelem právních služeb na českém trhu a garantuje maximální bezpečnost vedených úschov.

Advokátní kancelář důsledně plní veškeré požadavky stanovené zákonem a Českou advokátní komorou ve vztahu k úschovám. Každá advokátní úschova je bezprostředně zaevidována do systému České advokátní komory a podléhá náhodným kontrolám členy kontrolní rady České advokátní komory.

Naše advokátní kancelář nikdy nesměšuje peněžní prostředky více klientů. Pro každou jednotlivou úschovu je veden samostatný specializovaný bankovní účet s omezenou dispozicí. Takový účet nemůže být např. postižen exekucí, pokud by snad povinným byla naše kancelář. Klientské peněžní prostředky jsou tedy spravovány zcela odděleně.

S peněžními prostředky na účtech advokátních úschov naše kancelář disponuje pouze v souladu s podmínkami, které si společně s Vámi sjednáme ve smlouvě o advokátní úschově. Žádná jiná dispozice nepřichází v úvahu. Každou výplatu peněžních prostředků musí vždy potvrdit nejméně dva advokáti kanceláře, z nichž alespoň jeden musí být partner kanceláře. 

BUDU mít přehled o pohybech na účtu?

 

Naše klienty bezprostředně informujeme o každém pohybu na účtu advokátní úschovy. V praxi to znamená, že od nás dostanete email pokaždé, když dorazí peněžní prostředky na účet a rovněž pokaždé, když dojde k nějaké výplatě z účtu advokátní úschovy.

Můžete nás požádat, abychom Vaši emailovou adresu zaevidovali do bankovního systému a systému evidence úschov České advokátní komory.  V takovém případě obdržíte při každém pohybu na účtu zprávu navíc přímo od banky a od Česká advokátní komora Vás bude přímo informovat a zaevidování úschovy v jejím interním kontrolním systému. 

Naše advokátní kancelář nabízí navíc ještě možnost zřízení pasivního přístupu v rámci internetového bankovnictví konkrétní úschovy. V případě využití této služby si pak budete moci stav účtu advokátní úschovy kontrolovat zcela nezávisle na nás a kdykoliv to uznáte za vhodné. 

CO se stane při úpadku banky?

 

V případě, kdy ČNB oznámí, že banka, u které je úschovní účet zřízen. není schopna dostát svým závazkům, nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku takové instituce, vyplatí Garanční systém finančního trhu z Fondu pojištění vkladů všem fyzickým a právnickým osobám 100 % jejich vkladů, a to včetně úroků, až do výše ekvivalentu částky 100 000 EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky


V taxativně stanovených případech (např. vklady plynoucí z dědictví, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, či prodeje nemovitosti určené k bydlení), může náhrada dosáhnout až ekvivalentu 200 000 EUR. Více informací o fungování Garančního systému finančního trhu a podmínkách pro výplatu dvojnásobného plnění lze nalézt na: https://www.garancnisystem.cz nebo Vám potřebné informace poskytne na Vaší žádost naše kancelář.

JAK získat pojištění vkladů vyšší než 200 000 EUR?

 

Pro naše klienty jsme zajistili exkluzivní spolupráci s rakouskou bankou Oberbank AG pobočka Česká republika (kód banky 8040), jejichž vklady podléhají velkorysému rakouskému systému pojištění vkladů s pojistným plněním v určitých případech až do výše 500.000 EUR.

V případě, že Vaše úschova bude vedena u banky Oberbank AG pobočka Česká republika (kód banky 8040), bude o neschopnosti banky dostát svým závazkům rozhodovat rakouský dohledový orgán Finanzmarktaufsicht a výplatu pojištěného vkladu bude provádět systém pojištění vkladů Einlagesicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. se sídlem ve Vídni.

 

Rozsah základního pojistného krytí je shodný jako v českém systému. Za určitých okolností může však fyzická osoba podle rakouského systému pojištění vkladů požádat o plnění až do výše 500 000 EUR. Jde např. o situaci, kdy na účet přijde platba z prodeje soukromé nemovitosti vkladatele, nebo platba související s určitými životními událostmi vkladatele, jako např. sňatek, rozvod, skončení pracovního poměru, invalidita nebo úmrtí.

 

Žádost musí být podána do 12 měsíců od vzniku pojistného případu na pojišťovací instituci. Více informací o fungování rakouského garančního systému finančního trhu a podmínkách pro výplatu pětinásobného plnění lze nalézt na: https://www.einlagensicherung.at/de/prot-deposits.php nebo Vám potřebné informace poskytne na Vaší žádost naše kancelář.

JAK jsme pojištěni my?

 

Naše kancelář je pojištěna pro případ vzniku odpovědnosti za způsobenou škodu u Generali Česká pojišťovna a. s., IČO: 452 72 956, a to na základě pojistné smlouvy č. 2966502698.

Pojištění zřízené uvedenou smlouvou se vztahuje také na naši povinnost nahradit škodu na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách nebo na hmotných movitých věcech, jejichž správou byla naše kancelář pověřena, tj. které byly převzaty do advokátní úschovy dle zákona o advokacii.

Pojištění se vztahuje také na povinnost nahradit škodu vzniklou i pohřešováním nebo ztrátou peněžních prostředků při provádění bezhotovostních převodů v souvislosti s poskytováním právních služeb a v rámci advokátní úschovy.

Celkový limit pojistného plnění pro naši kancelář je 100.000.000,- Kč ročně; maximální limit pojistného plnění na jednu pojistnou události je 50.000.000,- Kč.

 

Aktuálně platný pojistný certifikát je ke stažení zde: 

Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní právní poradenství v souvislosti s Vašimi realitními a obchodními transakcemi se zajištěním ve formě advokátní úschovy. 
V případě zájmu o právní pomoc se na nás neváhejte obrátit.

hala.jpg

Mgr. Ondřej Hála

garant sekce realitního práva a úschov

tel.:     463 303 203

            272 049 111

email: hala@kopeckyhala.cz

Odeslano

bottom of page