top of page

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Poskytovatel právní služby - subjekt, se kterým je/bude uzavřena smlouva o poskytování právních služeb:

Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Správce osobních údajů

Jméno: Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 075 42 674

se sídlem Plynárenská 671, Kolín

email: kancelar@kopeckyhala.cz

tel: 463 303 203, 272 049 111

(dále jen "Advokát")

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva o poskytování právních služeb, po dobu účinnosti smlouvy a i po jejím ukončení plnění zákonných povinností a oprávněné zájmy správce. Smlouva může být i ústní.

 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy, na které navazuji plnění zákonných povinností a zpracování pro účely oprávněných zájmů advokáta jako správce. Advokát získává osobní údaje výhradně od klienta, event. si je ověřuje z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku a seznamu exekucí.

 • Souhlas - v takovém případě Vám bude před započetím zpracování předloženo kvalifikované písemné poučení a budete se moci rozhodnout, zdali souhlas udělíte, či nikoliv. Jde především o případy zpracování některých údajů ve spojitosti se zákonem o AML.

 

Účel zpracování

 • Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

 • Oprávněné zájmy správce - v odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká advokátní komora apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování služeb jednali v souladu s právními předpisy. Osobní údaje uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let).

 • Plnění zákonných povinností (zejména povinnost vest přiměřené záznamy o činnosti advokáta dle účinného znění zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví, zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další relevantních předpisů.

 • Klientům, u kterých jsme získali jejich e-mail a při poskytování sužeb, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek v oblasti poskytování našich služeb (zejména případné změny legislativy). V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. K odběru novinek je možné se přihlásit i na základě samostatného souhlasu.

 • Advokát nebude zpracovatelem osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, ledaže se s ním na tom klient písemně dohodne.

 

Příjemci osobních údajů

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

 • advokáti spolupracující s advokátem dle jeho potřeb s ohledem na řádné poskytování právních služeb

 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 • Advokát využívá pro vedení spisů zpracovatele AVE Soft s.r.o., IČO: 25378392, Schindler Systems, s.r.o., IČO: 27902510, služby Microsoft 365, provozovaném holdingem Microsoft (Microsoft Ireland Operations Limited), Sokordia, s.r.o., IČ: 29190088, event. další zpracovatele, jejichž aktuální seznam je vždy zde uveden v aktuální podobě. Uvedení zpracovatelé mohou podléhat změnám či nemusí být vždy využíváni.

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Způsob zpracování

 • Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím softwaru výše uvedených zpracovatelů či software samotného advokáta.

 • Osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

 • Neprovádíme profilování, ani automatizované rozhodování.

 

Práva klienta

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

 • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

Zabezpečení

 

 • Advokát dbá na bezpečnost dat a za tímto účelem využívá firewall, autorizované přístupy k počítačovým systémům, šifrování dat, zálohování a fyzické prostředky ochrany.

bottom of page