top of page
  • Obrázek autoraKopecký Hála & Co.

Nový zákon o realitním zprostředkování

Aktualizováno: 28. 5. 2020

V úterý 3.3.2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování. Hlavní změnou, kterou přináší, je definování pojmů spojených s realitním zprostředkováním a dále stanovuje podmínky poskytování realitního zprostředkování. Zpracovává podmínky úschovy peněžních prostředků, náležitosti smlouvy o realitním zprostředkování a zabývá se provizí a zálohou na provizi. Také se věnuje nárokům kladeným na zprostředkovatele a nutností pojištění realitních zprostředkovatelů.


Co přináší zákon o realitním zprostředkování?

Dne 3.3.2020 nabyl účinnosti dlouho očekávaný (a také dlouho odkládaný) zákon č. 39/2020 Sb., tedy zákon o realitním zprostředkování.

Prvotním impulzem, který ukázal nutnost přijetí nového zákona, byla „Analýza současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří s možnými variantami řešení“, již nechalo vypracovat Ministerstvo pro místní rozvoj v květnu 2012. Tato Analýza poukázala na hlavní problémy českého realitního trhu, jako je absence povinného pojištění, nízká odborná kvalifikace realitních zprostředkovatelů nebo neoprávněná manipulace s finančními prostředky klientů.

Proto byl Poslanecké sněmovně předložen v únoru 2019 po téměř sedmi letech, kdy byly zkoumány jednotlivé varianty řešení, vládní návrh zákona o realitním zprostředkování. K jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo 17. 2. 2020 v částce 18 pod číslem 39/2020 Sb. a účinnosti nabyl 3. 3. 2020.


K jakým změnám tedy dojde na realitním trhu?

Přínosem zákona je v první řade definování pojmů spojených s realitním trhem – odstraňuje nejasnosti a definuje realitní zprostředkování a realitního zprostředkovatele. Dále je možné obsah zákona členit do několika kategorií:

  • úschova peněžních prostředků

  • nároky kladené na zprostředkovatele

  • pojištění realitního zprostředkovatele

  • náležitosti smlouvy o realitním zprostředkování

  • informační povinnost

  • podmínky výhradního realitního zprostředkování

  • provize a záloha na provizi


Realitní zprostředkovatel je i nadále oprávněn poskytnout úschovu za účelem zajištění plnění ze smlouvy, ale může tak činit jen na žádost zájemce v písemné formě a zároveň splnit uvedené zákonné požadavky. Pro každého uschovatele je povinen zřídit samostatný účet úschovy, vést evidenci jím vedených úschov a informovat banku o tom, že majitelem uschovaných peněz je třetí osoba. Také je povinen informovat současně s poskytnutím první úschovy živnostenský úřad.


Jednou z hlavních novinek je nutnost prokázání odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele. Realitní zprostředkování totiž již není zařazováno mezi živnosti volné, ale mezi živnosti vázané. S tím je spojena povinnost doložit potřebné doklady živnostenskému úřadu a ohlásit vázanou živnost, a to do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tedy do 3.9.2020). Na zajištění odborné způsobilosti osob vykonávajících živnost zákon ponechává dva roky.


Další povinností vyplývající z nového zákona je pojištění realitního zprostředkovatele. Na jednu pojistnou událost je stanoven limit nejméně 1 750 000 Kč a nejméně 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí. Pokud se jedná o realitního zprostředkovatele poskytujícího služby na základě písemné smlouvy s jinou právnickou osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, a to jejím jménem, pak je limit pojistného plnění snížen na 50 %. Sjednat předepsané pojištění musí realitní zprostředkovatel do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tedy do 3.5.2020 a do 10 dnů od uzavření předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy Ministerstvu pro místní rozvoj.


Smlouva o realitním zprostředkování nově vyžaduje písemnou formu a nejpozději v den jejího uzavření dojde k předání výpisu z katastru nemovitostí. Tímto krokem zákonodárce reaguje na nízkou důvěru zájemců o realitní zprostředkování a problém realitních zprostředkovatelů navázat důvěrný a perspektivní vztah s klientem. Realitní zprostředkovatel v rámci informační povinnosti musí také zájemci poskytnout informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu.


Upraven byl také institut výhradního realitního zprostředkování, kdy jej lze nově sjednat v případě zájemce – spotřebitele jen na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení. Zákon zájemce chrání i ustanovením o provizi. Ta je splatná nejdříve dnem uzavření realitní smlouvy; ujednat splatnost před uzavřením smlouvy je sice možné, ale jen za podmínky, že splatnost provize není vázána na uzavření realitní smlouvy. Zájemce – spotřebitele zákon chrání i v rámci zálohy na provizi, která nesmí činit více než dvě třetiny ujednané provize.


Cílem zákona je aspoň rámcově regulovat realitní trh v České republice a zajistit zájemcům o realitní zprostředkování jistotu a požadovanou kvalitu. Je otázkou, jak se realitní trh přizpůsobí a jak budou jednotlivé subjekty (například v otázce prokazování odborné kvalifikace) na právní regulaci reagovat.Provozujete realitní činnost a potřebujete nové zákonné změny implementovat?

Kontaktujte nás! Poskytujeme služby řadě realitních kanceláří, pomůžeme i Vám!


Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Hála

tel: 272 049 111
115 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page