top of page
  • Obrázek autoraKopecký Hála & Co.

Novela zákona o ochraně spotřebitele (238/2020 Sb.)

Parlament se dne 29.4.2020 usnesl na zákoně, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele z důvodu přijetí nařízení Evropským parlamentem a Radou EU. Tento zákon nabývá účinnosti 1.7.2020. Připravili jsme pro Vás stručné shrnutí:

Co zákon upravuje

1. Některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele

2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

3. Působnost veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele, včetně působnosti správních orgánů při přeshraniční spolupráci s orgány jiných členských států EU a Evropského hospodářského prostoru

4. Oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele


PROČ BYL ZÁKON PŘIJAT?

Evropský parlament a Rada EU přijaly nové nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů a ochranu zájmů spotřebitelů a nařízení, které přináší zvýšenou míru harmonizace, včetně pravidel pro účinnou a efektivní spolupráci při vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů mezi příslušnými dozorovými orgány. Dozorové orgány byly zřízeny již předchozím nařízením z roku 2006, kdy bylo umožněné postihovat protiprávní jednání podnikatelů vůči spotřebitelům z jiných zemí Evropské unie, však praxe upozornila, že je třeba lépe koordinovat součinnost těchto orgánů.

Tato lepší spolupráce příslušných orgánů by měla zaručit okamžitou a odpovídající reakci na zjištěné porušování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů napříč veškerými členskými státy EU, bez zřetelu na to, ve kterém členském státě má pachatel přestupku sídlo či bydliště nebo je usazen.

JAKÉ JSOU KONKRÉTNÍ ZMĚNY?

Upravuje působnost správních orgánů při přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění dalších subjektů.

Ústředním styčným úřadem pro přeshraniční spolupráci je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento úřad zajišťuje spolupráci správních orgánů při uplatňování nového nařízení.

Dále taxativně vymezuje správní orgány kompetentní k uplatňování nařízení. Mezi tyto správní orgány se řadí např.:

a) Česká obchodní inspekce,

b) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

c) krajské hygienické stanice a další.

- Zjišťování a sdělování informací

Všechny zákonem vymezené správní orgány mají povinnost zasílat Ústřednímu styčnému úřadu bezodkladně informace a Ústřední styčný orgán předává ve stanovených lhůtách informace Evropské komisi.

Příslušné orgány jsou oprávněný požadovat veškeré údaje a dokumenty, které jsou nezbytné pro zjištění, zda a kým došlo k protiprávnímu jednání. Je zde zahrnuté i oprávnění správního orgánu vyžádat si od banky, spořitelního a úvěrního družstva a zahraniční banky, které vykonávají svoji činnost na území České republiky, číslo účtu nebo jiný jedinečný identifikátor účtu a údaje o majiteli účtu a zmocněnci, který byl nebo je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na účtu. O této činnosti musí dotčený subjekt příslušný správní orgán vyrozumět do 24 měsíců, od podání žádosti o poskytnutí údajů, které podává orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu.


- Oprávnění příslušných orgánů

Pokud dojde ke zjištění, kým dochází k protiprávnímu jednání, má příslušný orgán oprávněný nařídit této osobě, aby se jednání zdržela.

Dále pokud hrozí riziko, že by došlo k značné újmě společným zájmům spotřebitelů a není jiné cesty, může příslušný orgán uložit subjektu, který jednal protiprávně, povinnost odstranit nebo znepřístupnit protiprávní obsah informací, který je k dispozici on-line.

Příslušný orgán je také oprávněn uložit povinnost poskytovali služby informační společnosti, a to v případě, pokud by byl zjištěn protiprávní obsah informací či protiprávní jednání, aby jej neprodleně odstranil, nebo alespoň omezil přístup až klidně úplně znepřístupnil takové informace anebo zobrazil varování pro spotřebitele s přístupem k on-line rozhraní.


- Externí varování

Nařízení Evropského parlamentu a Rada EU začlenilo tzv. oprávnění poskytovat externí varování, kdy oprávněné subjekty mají pravomoc vydávat varování příslušným orgánům dotčených členských států a Komisi, týkající se podezření na protiprávní jednání, na něž se vztahuje tento zákon.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je oprávněno poskytovat příslušným orgánům EU, Evropského hospodářského prostoru a Evropské komisi externí varování. Oprávnění poskytovat externí varování udělí právnické osobě Ministerstvo průmyslu a obchodu za určitých podmínek vymezených v zákoně.

O této právnické osobě je Ministerstvo průmyslu a obchodu povinno informovat Evropskou komisi a tato osoba je naopak povinna informovat zmíněné ministerstvo o okolnostech, které by mohly mít vliv na platnost jejího oprávnění poskytovat externí varování.


Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martin Kopecký

tel: 272 049 111

463 303 203

162 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page